Chứng chỉ, chứng nhận

Giấy Chứng Nhận ISO 22000:2005

Giấy chứng nhận ISO 22000:2005

Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm